Verkoopsvoorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Inleidende bepaling

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door vzw Go Nuts via haar webwinkel te bereiken via het adres www.go-nuts.eu.

Het plaatsen van een bestelling op de website van vzw Go Nuts leidt tot de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

Vzw Go Nuts behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden op ieder ogenblik te wijzigen en/of aan te vullen voor toekomstige bestellingen. Op lopende overeenkomsten gelden de voorwaarden die van toepassing waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

 • Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

www.go-nuts.eu, de website van vzw Go Nuts waarop de producten worden aangeboden en verkocht aan de klanten.

“Klant”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die een bestelling doorgeeft via de website www.go-nuts.eu.

“Bestelling”: de aanvraag door de klant tot sluiting van een verkoopovereenkomst tussen vzw Go Nuts en de klant van de webshop www.go-nuts.eu met betrekking tot de producten die worden aangeboden op de webshop  www.go-nuts.eu.

“Producten”: alle goederen aangeboden door vzw Go Nuts www.go-nuts.eu die het onderwerp kunnen vormen van één of meerdere overeenkomsten.

 • Bedrijfsgegevens

vzw Go Nuts

p/a Langelede 125

B-9185 Wachtebeke

Belgie

www.go-nuts.eu

Tel: ++32(0)9/345 50 48

Bankrekening :BE 90 9795 9049 99 32

BIC ARSPBE22

Handelsregisternr.: 630.635.107

 • Aanbiedingen en totstandkoming van overeenkomsten

Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat er een e-mail wordt verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres ter bevestiging van zijn bestelling.

De klant en vzw Go Nuts komen uitdrukkelijk overeen dat er een geldige overeenkomst tot stand kan komen door gebruik te maken van elektronische communicatievormen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet geen afbreuk aan de verbindende kracht van de overeenkomst. Voor zover de wet het toelaat gelden de elektronische bestanden van vzw Go Nuts hiervoor als een vermoeden van bewijs.

Webshop – www.go-nuts.eu behoudt zich het recht bestellingen te weigeren in volgende gevallen:

 • bij het niet voorradig zijn van een product,
 • bij ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw van de klant,
 • bij overmacht.
 • Prijzen

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro en zijn inclusief BTW. De prijs vermeld in de e-mail ter bevestiging van een bestelling is de prijs verschuldigd door de klant. Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig zolang de voorraad strekt.

Webshop – www.go-nuts.eu behoudt zich het recht om de prijs van een product te wijzigen op elk moment maar de producten worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

 • Betaling

Online betalingen gebeuren via Paypal. Online betalen kan met een Visa- of Masterkaart. Een bestelling wordt behandeld van zodra we akkoord krijgen van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en Paypal.

Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. vzw Go Nuts kan geen partij gesteld worden tussen de klant en de kaartuitgever.

Bij betaling per overschrijving wordt het rekeningnummer en het te betalen bedrag meegedeeld in de e-mail ter bevestiging van de bestelling. De bestelling wordt verstuurd van zodra het verschuldigde bedrag is overgeschreven op de rekening van vzw Go Nuts.

Voor betalingen per overschrijving is het verplicht de IBAN en BIC code te gebruiken bij de betaling.

Betalingsgegevens:

vzw Go Nuts

p/a Langelede 125

B-9185 Wachtebeke

Belgie

Rekeningnummer Argenta 979-5904999-32

IBAN: BE90 9795 9049 99 32

BIC: ARSPBE22

Bij laattijdige betaling door de klant of bij problemen bij betalingen van eerdere bestellingen is vzw Go Nuts bevoegd een overeenkomst te ontbinden.

 • Levering en leveringstijd

Manier van levering – De klant heeft de mogelijkheid te kiezen uit 2 mogelijkheden van levering, thuis bezorgd door bpost of afhalen in een PostPunt van bpost.

Webshop – www.go-nuts.eu streeft ernaar bestellingen die geplaatst en betaald worden zo snel mogelijk te versturen. Op werkdagen besteld vóór 17u wordt er gestreefd om deze de dag nadien te verzenden. Voor bestellingen geplaatst en betaald op zaterdag, zondag en feestdagen streeft Webshop – www.go-nuts.eu ernaar deze de eerstvolgende werkdag te verzenden.

Bestellingen betaald per overschrijving worden verzonden op de eerstvolgende werkdag die volgt op de dag dat het verschuldigde bedrag op de rekening staat van vzw Go Nuts.

Deze levertijden gelden als indicatie en derhalve kunnen hieraan geen rechten ontleend worden.

Indien een product niet in voorraad is, wordt de klant via e-mail geïnformeerd over een latere leveringsdatum. Indien de klant niet akkoord gaat met de vertraging kan het bestelde product geannuleerd worden of kan de klant een alternatief product bestellen. Het geannuleerde product wordt terugbetaald of, bij bestelling van een alternatief product, wordt het teveel/te weinig betaalde bedrag teruggestort/bijkomend gefactureerd.

Indien, in geval van problemen bij de bezorger, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt, is de klant gehouden ons hiervan te informeren via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort vzw Go Nuts binnen de 10 werkdagen na het ontvangen van de informatie van niet-levering het betaalde bedrag terug op de rekening die Webshop – www.go-nuts.eu van de klant doorgekregen heeft.

Indien, in geval van leveringsproblemen bij de leverancier, de leveringsdatum met 15 werkdagen overschreden wordt informeert Webshop – www.go-nuts.eu de klant via e-mail. In dat geval kan de klant zijn bestelling annuleren en stort vzw Go Nuts binnen de 10 werkdagen na het antwoord van de klant het betaalde bedrag terug op de rekening die Webshop – www.go-nuts.eu heeft doorgekregen van de klant.

Leveringen vinden plaats op het door de klant bij de bestelling opgegeven adres. Vzw Go Nuts kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden voor fouten die door de klant zijn begaan bij het ingeven van het lever- en/of facturatieadres en die aanleiding kunnen geven tot vertragingen bij de levering of de onmogelijkheid om de bestelde producten te leveren.

Van zodra de te leveren producten geleverd zijn op het opgegeven leveradres gaat het risico, voor wat de geleverde producten betreft, over op de klant.

 • Verzendkosten

Levering door bpost aan het opgegeven leveradres :

 • Voor bestellingen met leveradres in België:
  • betaalt de klant €6,5 verzendkosten voor een levering tot 3 x 500g wasnoten

Levering via sendcloud

Van 1tot 19 zakjes wasnoten van 500g = €4,80

 • Verzaking

Een klant kan, binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van een product, verzaken aan de aankoop van een product zonder opgave van een motief of zonder betaling van een boete.

In dit geval vragen wij u ons onmiddellijk na levering te verwittigen via e-mail en de producten terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Dit kan enkel indien het product niet is gebruikt en de verpakking intact is en meegestuurd wordt. De verzendkosten en het risico van het terugsturen van een product zijn ten laste van de klant. Bij verzaking betaalt Webshop – www.go-nuts.eu binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de teruggestuurde producten de aankoopprijs naar de klant terug.

Bij verzaking dient u de producten terug te sturen naar het volgend adres:

Vzw Go Nuts

p/a Langelede 125

B-9185 Wachtebeke

Belgie

 • Garantie op fabricagefouten

Mocht na levering blijken dat een product fabricagefouten vertoont vragen wij u dit product terug te sturen en sturen wij u zonder verzendkosten een nieuw product (hetzelfde product of in overleg bepaald alternatief product) ter vervanging. Wij betalen u binnen de 10 werkdagen de verzendkosten voor het teruggestuurde product terug.

Wij vragen u deze onregelmatigheid onmiddellijk bij ontvangst te melden.

 • Privacy

Voor de communicatie met onze klanten en de vlotte afhandeling van bestellingen houden wij een aantal persoonsgegevens bij.

Wij verbinden ons ertoe de gegevens van onze klanten nooit door te geven aan derden.

U kan op eender welk moment uw persoonsgegevens inkijken, wijzigen of geheel of gedeeltelijk laten schrappen. Dit kan door een e-mail te sturen naar werkgroep@gonuts.eu met uw vraag tot wijziging of schrapping.

 • Copyright

Op alle foto’s en beelden vertoond op de website van Webshop – www.go-nuts.eu is copyright van toepassing.

Dit geldt voor alle afbeeldingen, ongeacht de manier van verspreiden of de vorm waarin ze geleverd zijn.

Geen enkele foto mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotocopie, foto van foto, microfilm, digitaal of op welke andere wijze ook zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van vzw Go Nuts.

Indien u zonder voorafgaandelijke toestemming gebruik maakt van een foto van deze website, wordt u aangemaand het gebruik te staken en wordt een schadeclaim bij u ingediend.

 • Toepasselijk recht

Indien er moeilijkheden ontstaan tijdens de uitvoering van een overeenkomst, verbinden de klant en Webshop – www.go-nuts.eu zich ertoe, alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen, de mogelijkheid te onderzoeken tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit geen oplossing biedt zal het Belgisch recht gehanteerd worden en bevoegd zijn om kennis te nemen van eventuele vorderingen, ongeacht de plaats van levering of de woonplaats van de klant.

De overeenkomsten en alle juridische verslagen tussen de klant en Webshop – www.go-nuts.eu zijn onderworpen aan het Belgisch recht.